Laboratorium Genetyczne DNALab.

Regulamin

Strona głównaRegulamin

DNALab spółka z o. o.
ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice
Zapraszamy:
Pn. - Pt.: 800 - 1600

http://www.DNA-testy.pl

biuro@dna-testy.pl


Biuro:
+(48) 32 201 50 86
+(48) 889 596 285

Badania:
+(48) 888 769 181

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin świadczenia usług przez Laboratorium Genetyczne
DNALab Spółka z o. o. dla Zleceniodawców Prywatnych

 

Definicje

 

Administrator – administratorem Serwisu oraz administratorem danych osobowych, jest Laboratorium Genetyczne DNAlab Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Kossutha 6

Serwis – strona internetowa http://www.dna-testy.pl, http://www.dnalab.pl

Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu

Regulamin – regulamin Serwisu

Zestaw – pakiet elementów niezbędnych do pobrania Materiału biologicznego (w postaci wymazów z jamy ustnej), służący do wykonania Usługi

Usługa – czynność obejmująca:

 1. badanie ojcostwa
 2. badanie pokrewieństwa w linii męskiej (YSTR)
 3. badanie pokrewieństwa w linii żeńskiej (mtDNA)
 4. identyfikację płci płodu
 5. identyfikację śladów nasienia („testy zdrady”)
 6. identyfikację profilu DNA śladu biologicznego w oparciu o analizę STR lub YSTR
 7. identyfikację śladów krwi
 8. protokolarne pobranie materiału biologicznego do badań
 9. badanie ekspres w czasie 24 godzin
 10. przesłanie bezpłatnego Zestawu do pobierania próbek

Zamówienie – polecenie wykonania Usługi złożone przez Użytkownika

Zleceniodawca - Użytkownik, który złożył Zamówienie na Usługę

Formularz – dokument (w postaci papierowej lub w wersji elektronicznej) zawierający dane Zleceniodawcy oraz dane dotyczące zamówionej Usługi niezbędne do jej wykonania

Instrukcja – dokument określający sposób pobierania wymazu z policzka (stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu)

Materiał – materiał biologiczny niezbędny do wykonania Usługi

Protokolarne pobranie materiału – pobranie materiału biologicznego do badań ojcostwa lub pokrewieństwa przez uprawniony personel medyczny przeprowadzane po weryfikacji tożsamości badanych osób wraz ze sporządzeniem Protokołu

Protokół – dokument zawierający dane osób uczestniczących w Protokolarnym pobraniu materiału i złożone przez nich oświadczenia oraz dane osoby pobierającej Materiał i weryfikującej tożsamość osób badanych

Cennik – cennik Usług dostępny na stronie: http://www.dna-testy.pl

Laboratorium – miejsce wykonania usługi

Wynik – sprawozdanie z realizacji Usługi

 

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady:
  1. świadczenia, przez Administratora, usług drogą elektroniczną, oraz stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
  2. dokonywania, przez Administratora, sprzedaży na odległość, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
  3. przetwarzania przez Administratora, danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.)
  4. Regulamin jest zgodny z wytycznymi Dyrektywy UE 2011/83/UE.
    
 2. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

Postanowienia szczegółowe

 1. Administrator prowadzi sprzedaż Usług określonych niniejszym Regulaminem obejmujących:
 1. badanie ojcostwa
 2. badanie pokrewieństwa w linii męskiej (YSTR)
 3. badanie pokrewieństwa w linii żeńskiej (mtDNA
 4. identyfikację płci płodu
 5. identyfikację śladów nasienia („testy zdrady”)
 6. identyfikację profilu DNA śladu biologicznego w oparciu o analizę STR
  lub analizę YSTR
 7. identyfikację śladów krwi
 8. protokolarne pobranie materiału biologicznego do badań
 9. badanie ekspres w czasie 24 godzin
 10. przesłanie bezpłatnego Zestawu do pobierania próbek
 1. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami z chwilą dokonania Zamówienia.
   
 2. Administrator umożliwia Użytkownikom korzystanie z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną:
  a) dokonanie za pośrednictwem Serwisu zakupu Usługi na zasadach określonych w Regulaminie
  b) zadawanie pytań dotyczących Usługi przy wykorzystaniu formularza kontaktowego udostępnionego na stronach Serwisu
 1. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu jest bezpłatne, z tym zastrzeżeniem, iż Serwis oferuje możliwość dokonania zakupu Usługi.
   
 2. Cena Usługi podana jest w walucie polskiej (PLN) w kwocie brutto przy uwzględnieniu obowiązującej stawki VAT. Administrator jest uprawniony do zmian cen Usług, przy czym zmiana nie dotyczy zamówień już złożonych oraz będących w trakcie składania.
   
 3. Laboratorium Genetyczne DNALab Spółka z o. o. (Administrator) przyjmuje Zamówienia na Usługi:
  a) za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego na stronie http://www.dna-testy.pl
  b) telefonicznie pod numerem 32 201 50 86
  c) pocztą lub osobiście w siedzibie Laboratorium: DNALab Sp. z o. o., ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice
  d) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem dnalab@wp.pl
 1. Realizacja Zamówienia możliwa jest wyłącznie wtedy, gdy Zleceniodawca przekaże Administratorowi właściwie wypełniony Formularz zlecenia i Materiał badany oraz dokona płatności za Usługę
   
 2. Formularze zlecenia badań dostępne są na stronie http://www.dna-testy.pl. Ponadto przesyłane są na adres email wskazany przez Zleceniodawcę podczas składania zamówienia w sklepie internetowym.
   
 3. Właściwie wypełniony Formularz zlecenia zawiera co najmniej informacje dotyczące: imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego, a ponadto: zawiera potwierdzenie zapoznania się Użytkownika z Regulaminem i zgodę na wykonanie przez Administratora Usługi oraz informacje dotyczące Materiału do badań.
   
 4. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na wykonanie Usługi oraz potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem następuje poprzez akceptację formuły ujętej na Formularzu o niniejszej treści:

„Oświadczam, że zapoznałam(em) się z Regulaminem świadczenia usług przez Laboratorium Genetyczne DNALab Sp. z o.o. i wyrażam zgodę na przeprowadzenie badań zgodnie z warunkami zawartymi w Regulaminie Świadczenia Usług”

 1. Formularz zlecenia badania należy wydrukować, wypełnić i przesłać do Administratora wraz z Materiałem.
   
 2. Zlecedniodawca przekazuje Administratorowi Materiał badany w następujący sposób:
  a) osobiście
  b) pocztą tradycyjną
  c) za pośrednictwem dowolnej firmy kurierskiej
 1. Materiał badany w postaci wymazów z jamy ustnej może zostać ponadto bezpłatnie pobrany przez uprawniony personel medyczny w siedzibie Administratora zarówno w Usłudze Protokolarnego pobrania materiału jak i bez weryfikacji tożsamości badanych osób i bez sporządzenia Protokołu.

 2. Przesłanie przez Administratora do Zleceniodawcy bezpłatnego Zestawu do pobierania próbek biologicznych jest możliwe, gdy spełnione są wszystkie poniższe warunki:
  a) Zleceniodawca wyrazi chęć otrzymania takiego Zestawu na etapie składania zamówienia w sklepie internetowym lub kontaktując się z Administratorem osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną,
  b) dokona płatności za zamówioną Usługę
 1. Dokonanie płatności za Usługę możliwe jest albo poprzez wykonanie przelewu na konto bankowe Administratora tj. na numer 57 2490 0005 0000 4530 8047 0838 w Alior Bank S.A., albo poprzez sklep internetowy (http://www.dna-testy.pl) i płatność elektroniczną Przelewy24. Administrator nie przewiduje innej formy płatności za Usługę.
   
 2. Prawidłowe złożenie Zamówienia i akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży, zobowiązującej:
  a) Zleceniodawcę do dokonania opłaty za zakupioną Usługę oraz dostarczenia Administratorowi Materiału do badań i właściwie wypełnionego Formularza zlecenia,
  b) a następnie Administratora do rzetelnego wykonania zamówionej Usługi
 1. W przypadku gdy Administrator nie otrzyma wpłaty i/lub Materiału do badań i/lub Formularza w terminie do 30 dni od dnia złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie uznane za wycofane przez Zleceniodawcę. W takim przypadku Administrator podejmie próbę skontaktowania się z Zleceniodawcą
   
 2. Administrator może odmówić wykonania złożonego i nieopłaconego Zamówienia, jeżeli:
  a) dane podane przez Zleceniodawcę są niekompletne
  b) Administrator poweźmie uzasadnione obawy, że dane podane przez Zleceniodawcę są fałszywe, błędne, nieprawdziwe lub Zamówienie zostało złożone w wyniku nieuprawnionej ingerencji w systemy informatyczne przez osobę niepowołaną;
  W takim przypadku Administrator podejmie próbę skontaktowania się z Zleceniodawcą celem wyjaśnienia wątpliwości.
 1. Po złożeniu Zamówienia Zleceniodawca może:
  a) wycofać Zamówienie - w dowolnym czasie, wysyłając informację na adres: biuro@dna-testy.pl
  b) dokonać modyfikacji Zamówienia - wyłącznie za zgodą Administratora, wysyłając informację na adres: biuro@dna-testy.pl
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędy Zleceniodawcy popełnione w Formularzu zlecenia.
   
 2. Ceny i czas realizacji przeprowadzanych przez Administratora badań zawarte są w Cenniku oraz na Formularzach zleceń poszczególnych Usług. Czas realizacji Usługi liczony jest od daty spełnienia przez Zleceniodawcę wszystkich poniższych warunków tj.: dostarczenia do Administratora Materiału do badań i właściwie wypełnionego Formularza zlecenia oraz dokonaniu płatności za Usługę.
   
 3. Zleceniodawca może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny wyłącznie wtedy, gdy Administrator nie podjął realizacji Usługi tj. wtedy, gdy któryś
  z warunków niezbędnych do realizacji Zamówienia (ujętych w pkt 7 Postanowień szczegółowych niniejszego Regulaminu) nie został spełniony. Wówczas Zleceniodawca jest zobowiązany do przesłania na adres Administratora (pocztą tradycyjną lub elektroniczną) Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu).
 1. Po odstąpieniu przez Zleceniodawcę od Umowy Administrator zobowiązuje się do zwrotu kosztów niezrealizowanej Usługi:

a) w całości, gdy do Zleceniodawcy nie został przesłany Zestaw do pobierania Materiału,
b) w części stanowiącej 95% ceny, gdy do Zleceniodawcy został przesłany Zestaw do pobierania Materiału

Zwrot kosztów zostanie wykonany do 10 dni od daty otrzymania Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na konto, z którego Zleceniodawca dokonał płatności.

 1. Z chwilą wysłania do Administratora Materiału do badań, Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw osobistych osób, których dotyczy badanie, w szczególności za fakt pobrania materiału badawczego bez zgody badanych osób (lub ich ustawowych przedstawicieli.
   
 2. Laboratorium Genetyczne DNALab Spółka z o. o. (Administrator) nie ponosi odpowiedzialności za pochodzenie przekazanego do badań Materiału w przypadku badań nieprotokolarnych oraz nie odpowiada za nieprawidłowe samodzielne pobranie materiału biologicznego, nieprawidłowe zabezpieczenie badanych próbek i nieprawidłowe oznaczenie poszczególnych próbek niezgodnie z Instrukcją i informacjami ujętymi w Formularzu.
   
 3. Zleceniodawca ma świadomość, iż wyniki przeprowadzonych badań mają charakter prywatny, nie wiążący organów władzy sądowniczej oraz organów administracji państwowej, w tym organów ścigania (Policji, Prokuratury itp.) i może mieć wpływ na podejmowane przez te organy decyzje lub prowadzone postępowania WYŁĄCZNIE według ich uznania.
   
 4. Gdy ilość i jakość materiału genetycznego zawartego w dostarczonym Materiale uniemożliwia realizację Usługi wówczas:

a) Administrator jest zobowiązany do pisemnego (drogą elektroniczną) lub telefonicznego poinformowania o tym fakcie Zleceniodawcy,
b) Zleceniodawca jest zobowiązany do przekazania Administratorowi dodatkowego Materiału (bezpłatnie) celem zakończenia realizacji Usługi, (czas realizacji Usługi ulega wówczas wydłużeniu).

 1. W sytuacji niedostarczenia Administratorowi dodatkowego Materiału do badań:
  a) Zleceniodawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Administratora (osobiście, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną)
  b) niezależnie od siebie Administrator nie będzie miał możliwości zrealizować zakupionej Usługi
  c) Zleceniodawca poniesie opłatę wynoszącą połowę należności za zamówioną Usługę
  d) Administrator zwróci Zleceniodawcy połowę poniesionych przez Zleceniodawcę kosztów na numer konta z którego Zleceniodawca dokonał płatności za Usługę
 1. Za realizację Usługi Administrator wystawia fakturę VAT
   
 2. Faktura VAT wraz z Wynikami uzyskanymi podczas realizacji Usługi są przekazywane Zleceniodawcy w następujący sposób:
  a) osobiście w siedzibie Administratora tj. w Laboratorium Genetycznym DNALab Sp. z o. o., ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice lub
  b) pocztą tradycyjną na wskazany w Formularzu zamówienia adres lub
  c) pocztą elektroniczną w postaci pliku PDF na podany w Formularzu adres email.
 1. Wynik przeprowadzonych badań objęty jest ochroną prawno-autorską wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80 poz. 904 z późn. zm.). Jakiekolwiek jej rozpowszechnianie, kopiowanie, publikowanie, wprowadzanie do obrotu w całości lub w części, bez pisemnej zgody Administratora, jest zabronione pod groźbą odpowiedzialności cywilno-prawnej i  karnej.

 

Dane osobowe

 1. Korzystanie z informacji udostępnionych na łamach Serwisu nie wymaga podawania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest niezbędne wyłącznie w przypadku:
  a) dokonywania przez Użytkownika zakupu Usługi,
  b) wypełnienia przez Użytkownika elektronicznego Formularza zlecenia.
   
 2. W ww. przypadkach Użytkownik zobowiązany jest podać następujące dane:
  a) imię i nazwisko;
  b) adres pocztowy
  c) dane do kontaktu: telefon kontaktowy, adres email.
   
 3. Powyższe dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, na podstawie Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z pózn. zmianami w celu realizacji złożonego zamówienia (w tym umieszczenia na Wyniku danych Zleceniodawcy, wystawienia faktury VATza Usługę oraz wysyłkę do Zleceniodawcy Zestawu i/lub Wyniku), a następnie usunięte, za wyjątkiem tych danych, które są wymagane do udokumentowania wykonania usługi.
   
 4. W przypadku składania zapytania poprzez stronę www Użytkownik zobowiązany jest podać adres email, na który zostanie wysłana odpowiedź na jego pytanie, jak również może podać imię i nazwisko. Powyższe dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, na podstawie Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z pózn. zmianami, a następnie zostaną usunięte.
   
 5. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy się zwrócić do Administratora na adres korespondencyjny lub wysłać wiadomość email na adres biuro@dna-testy.pl.
   
 6. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych osobowych podanych przez Użytkowników innym osobom lub instytucjom. Wyjątek stanowią żądania uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 

Reklamacje

 1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach wiązanych z jego funkcjonowaniem.
   
 2. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: biuro@dna-testy.pl lub tradycyjną na adres: DNLab Sp. z o.o. ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice.
   
 3. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
   
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
   
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego powyżej, jednak o nie więcej niż 14 dni, w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Administratora (awarie sprzętu, sieci  internetowej itp). Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

 

Postanowienia końcowe

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Administratora jest Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
   
 2. Administrator dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla Użytkowników korzystających ze wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów, urządzeń mobilnych oraz typów połączeń internetowych. Administrator nie gwarantuje jednak i nie odpowiada za to, że każda kombinacja czynników wymienionych w zdaniu poprzedzającym umożliwi korzystanie z Usług.
   
 3. Serwis oraz materiały w nim zamieszczone, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Serwisie, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w:
  1. ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83. z późn. zm.);
  2. ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508 z późn. zm.);
  3. ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211. z późn. zm.)
    
 4. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania Serwisu
   
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
  2. informacje pobrane z Serwisu, ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników;
  3. niezależne i niezawinione błędy w działaniu Serwisu;
  4. szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi przez Administratora, w szczególności spowodowane siłą wyższą;
  5. za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
    
 6. Laboratorium genetyczne DNALab Spółka z o. o. (Administrator) zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
   
 7. Tekst regulaminu znajduje się na stronie: http://www.dna-testy.pl/regulamin

 

Data publikacji: 26-01-2022

 

Strona główna

Badania expres do 24 godzin

Badania protokolarne

Bezpłatny zestaw do pobierania próbek

Nowoczesne laboratorium

Czy wiesz, że...

Formularz kontaktowyMasz pytanie? Napisz do nas!

dalej

Kontakt

DNALab Sp z o.o.

40-844 Katowice

ul. Kossutha 6

tel: +48 32 20 150 86

dnalab@wp.pl

Laboratorium Genetyczne DNALab Sp. z o. o jest nowoczesnym laboratorium genetycznym gwarantującym wysoką jakość usług, krótkie terminy realizacji zlecenia oraz konkurencyjne ceny.
osób online: 1
SYSTEM ALP VISUAL PLUS | ALPANET.PL
Facebook